COFIB

Borsa de Treball

Autenticació de col·legiat extern

  FUNCIONAMENT

Introduir un número de NIF/NIE vàlid per poder modificar o crear una demanda de feina a les farmàcies de Balears per un Farmacèutic no Col·legiat al COFIB.


D’acord amb els articles 13 i 14 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), us facilitam la informació següent: Responable: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http://www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: Al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears tractam la informació que ens facilitau per a la gestió de la borsa de treball. Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de 15 dies.
LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment. S’ha d’aplicar la Llei de serveis de societat de la informació, 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que us sol·licitam sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la vostra condició de col·legiat. És obligatori facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podreu formar part de la borsa de treball.
DESTINATARIS: No hi ha cessió de de dades tercers. Únicament poden accedir a les vostres dades els usuaris col·legiats que accedeixen a la borsa de treball del web.
DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears tractam les vostres dades personals. Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació́ de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió́ quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.
En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació́ del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.