COFIB
Versió imprimible

Departaments

Administració i Assegurances (20/07/2022)

COFIB Administració i Assegurances
Responsable Mª Lluïsa Solerlluisa@cofib.es
Persona de Contacte Mª Lluïsa Solerlluisa@cofib.es
Telèfon 971228888
e-mail administracio@cofib.es
Horari De 8:00 a 15:00
Funcions
 • Dins l’àrea Financera – Comptable es gestionen els següents punts:
  • Comptabilitat col·legial: general i activitat empresarial.
  • Comptabilitat de la Fundació de Ciències Farmacèutiques.
  • Auditoria voluntària de comptes.
  • Pressuposts col·legials.
  • Assegurar els recursos econòmics necessaris del Col·legi, flux de tresoreria, fons de maniobra, etc.
  • Control i mesura del desenvolupament pressupostari.
  • Compliment de les obligacions fiscal.
 • L’àrea d’Administració i Assegurances s’encarrega de gestionar el següent:
  • Facturació de receptes.
  • La pròpia de l’Administració: facturació del laboratori, cursets, diferents partides d’ingressos i despeses.
  • Pòlisses col·lectives d’assegurances en col·laboració amb diferents entitats asseguradores (Assistència Sanitària, responsabilitat Civil, i multirisc Oficina de Farmàcia).
  • Borsa de Treball.
  • Atendre consultes relacionades amb la facturació de receptes.
  • Cobraments i pagaments, quotes col·legials, atenció de consultes, preparació de càrrec i abonaments.
  • Registre de factures a les entitats.
  • Preparació i elaboració del documents per emetre les factures col·legials.
  • Devolució de receptes retirades de la facturació.
  • Adaptació del sistema de facturació a les noves normes sobre la dispensació de las receptes que emet l’administració sanitària.
  • Coordinació del treball del Centre de Càlcul.
  • Elaboració de circulars informatives.
 • A més, participa en les comissions:
  • Comissió de treball de l’Ib-Salut.
  • Comissió mixta Provincial de MUFACE.
  • Comissió mixta Provincial d’ISFAS.

Laboratori (14/04/2015)

 
COFIBLaboratori                              
ResponsableBartomeu Adrover Fiol
Persona de ContacteBartomeu Adrover Fiol
Telèfon971228888 Fax:971228204
e-maillabo@cofib.es
HorariDe 8:00 a 15:00
Funcions
 • El Laboratori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ofereix, directament o a través de qualsevol oficina de farmàcia, un servei d'anàlisis químiques i microbiològiques aplicables, entre d'altres, als camps de l'alimentació (aigües potables, aliments i begudes), agroquímica, sanitat mediambiental, drogues i productes galènics.
  Certificació de qualitat ISO 9001

CIM (22/02/2023)

COFIB CENTRE D'INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT (CIM)

CIM

Ortopèdia

CIM. Tel. 971 22 83 21 Fax: 971 22 83 24.cim@cofib.es

Ortopèdia. Tel. 971 22 86 97. ortopedia@cofib.es

Horari

8:00-15:00 h

Funcions
 • Coordinació de les actuacions professionals dirigides als col·legiats, promogudes o en les que col·labora el COFIB:
  • Participació en la protocol·lització de serveis professionals farmacèutics assistencials.
  • Coordinació de Campanyes Sanitàries.
  • Organització de conferències formatives o informatives en el COFIB.
 • Col·laboració i suport a les vocalies col·legials.
 • Col·laboració amb altres organismes o institucions sanitàries.
 • Coordinació de l'operativa i actuació de l'Àrea d'Ortopèdia.
 • Col·laboració i suport al Departament de Noves Tecnologies en l'avaluació funcional de noves versions del programa de recepta electrònica i en la gestió d'incidències de Nomenclàtor per part del CAU COFIB.
 • Gestió de les tasques de:
  • Selecció, anàlisi i avaluació de les fonts d’informació disponibles sobre el món del medicament per a elaborar i comunicar les dades necessàries pels professionals farmacèutics col·legiats, per a l’Administració Sanitària o per la societat en general.
  • Informació passiva: consultes tècniques dels col·legiats sobre medicaments i productes sanitaris.
  • Informació activa: elaboració i divulgació de documents tècnics.
  • Comunicació cap a l’entorn col·legial: elaboració de circulars tècniques sobre medicaments i productes sanitaris, i actualització del contingut farmacèutic en el web col·legial (articles, preus de medicaments, alertes, retirades, tarifacions, formulació magistral, medicaments estrangers, etc.).
 • Coordinació i seguiment de programes, campanyes sanitàries i serveis farmacèutics (PIX, SPD, Programa de Mantenimentamb Metadona,...).
 • Participació en el Consell de Redacció i elaboració d'articles per a la revista col·legialMón Apotecari.
 • Participació en la Comissió Deontològica Col·legial.
 • Participació en la Comissió de Formulació Magistral amb el Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Farmacovigilància.
 • Manteniment de la biblioteca virtual.
 • CAU de segon nivell en la resolució d’incidències dels llibres electrònics i vals electrònics d’estupefaents.

Secretaria (17/08/2021)

COFIB Secretaria
Responsable

Neus Bonet neus@cofib.es

Persona de Contacte

Amelia Sánchez meli@cofib.es

Telèfon 971228888 ext. 1 Fax:971228325
e-mail

cofib@cofib.es; recepcio@cofib.es

Horari De 8:00 a 15:00
Funcions
 • Informació sobre:
  • Els serveis d'urgència de les farmàcies de les Illes Balears
  • La localització de farmàcies, horaris, tancaments, etc.
  • L'oficina del Defensor de l'Usuari, queixes, reclamacions, denúncies
  • El registre de documents (entrada i sortida)
  • Convocatòries Junta de Govern
  • Convocatòries Assemblees Generals
  • L'arxiu i biblioteca
  • La legislació, informació general del COFIB
  • Comunicació interior i exterior, circulars, informació general
  • Gestió i tramitació d'expedients farmacèutics
  • Gestió i tramitació base de dades col·legiats i farmàcies
  • Gestió i tramitació Firmaprofessional
  • Organització interna (logística, Recursos Humans)
  • Secretària de cursos de formació
  • Secretarìa Comissió Deontològica
  • Secretaría Assessoria Jurídica
  • Col·legiacions i atenció als col·legiats
  • Coordinació Revista Col·legial
  • Recepció i consergeria

Noves Tecnologies (08/10/2021)

COFIB Noves Tecnologies
Responsable Joan Ripoll info@cofib.es
Persona de Contacte Raúl Gomila info001@cofib.es
Telèfon 871620013
e-mail dep_info@cofib.es
Horari De 9:30 a 14:00
Funcions
 • Funcionament de la web del cofib i del ecofib
 • Resolució incidències per entrar a la web del cofib
 • Resolució incidències de les comptes de correu@cofib.es
 • Resolució incidències tècniques dels certificats electrònics i de les targes criptogràfiques que formen el nou carnet col·legial
 • Coordinació amb el proveïdor de telecomunicacions del sistema per Recepta Electrònica
 • CAU de segon nivell per problemes tecnològics de recepta electrònica
 • Gestió de tot el sistema informàtic i de telecomunicacions del propi Col·legi

CAU (11/01/2021)

COFIB CAU
Responsable Joan Ripoll info@cofib.es
Telèfon 871620202. Fax:971228325.
E-mail cau@cofib.es
Horari De dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00.
Guàrdies Caps de setmana i festius, de 9:00 a 20:00.
Tan sols s'atendran els casos en que no es pugui dispensar amb cap ordenador.
Funcions
 • Resolució d'incidències de Recepta Electrònica.
 • Resolució d'incidències de connectivitat amb VIP ONO.

Assessoria Jurídica (14/04/2015)

COFIB Assessoria Jurídica
Responsable Josep Binimelis
Persona de Contacte Neus Bonet  neus@cofib.es
Telèfon 971228888
e-mail jbinimelis@cofib.es
Horari Dimarts i Dijous de 9:00 a 14:00
Funcions
 • Atendre i resoldre totes aquelles consultes que afectin a la professió i ajudar a la tramitació de determinats expedients administratius relacionats amb l’ordenació farmacèutica en general (trasllats i transmissions de les oficines de farmàcia, ampliacions o reduccions d’horaris, serveis d’urgència, nomenament de regents, substituts i adjunts, etc.)
 • Les consultes es poden fer mitjan entrevista personal amb el lletrat, prèvia cita a la secretaria del col·legi ó a través de consulta telefònica tots els dimarts i dijous de 9:00 h a 14:00 hores
 • També es poden fer consultes per correu electrònic. Os podeu dirigir a jbinimelis@cofib.es, indicant el nom, direcció, núm. de D.N.I. i telèfon o mòbil de contacte

Imatge i Comunicació (14/04/2015)

COFIB Imatge i Comunicació
Responsable Llorenç Gost Caldés
Persona de Contacte Llorenç Gost Caldés
Telèfon 971228888 ext 4 Fax: 971228325
e-mail premsa@cofib.es
Horari De 9:30 a 14:30
Funcions
 • Gabinet de premsa
 • Comunicació interna
 • Àrea de projecció comunicacional externa
 • Redacció revista Món Apotecari
 • Publicitat
 • Coordinació d'actes divulgatius

Àrea de Formació i Nodofarma Assistencial (04/04/2023)

COFIB Àrea de Formació i Nodofarma Assistencial

Formació

Nodofarma Assistencial

Laia Solà i Busquets - Tel. 971 22 88 88 (ext. 5) formacio@cofib.es

Caterina Ochogavía Oliver - Tel. 677 777 041 illesbalears@redfoco.redfarma.org

Horari

8.00 h a 15.00 h

Funcions Formació

 • Participació en l'elaboració de programes formatius de Formació Continuada i coordinació dels cursos inclosos.
 • Coordinació d'activitats formatives en col·laboració amb altes entitats.
 • Col·laboració amb altres departaments per la realització de jornades d'interès farmacèutic, actes institucionals i altres activitats.
 • Enviament de la Newsletter de formació i difusió per xarxes socials.
 • Tramitació de les sol·licituds d'acreditació de la formació continuada per part de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.
 • Gestió de patrocinis per les activitats formatives.
 • Gestió de registres d'assistència i diplomes.
 • Retransmissió de les activitats de formació continuada col·legial, edició de vídeos didàctics i manteniment de l'aula virtual.
 • Integrant de la Comissió de Formació Continuada dels COFIB.
 • Participació en la Comissió de Formació continuada de la Conselleria de Salut i Consum.
 • Participació en l'elaboració d'articles per a la revista col·legial Món Apotecari.

Funcions

Nodofarma Assistencial

 • Gestió de Nodofarma Assistencial: suport tècnic i farmacoterapèutic a les farmàcies.
 • Elaboració de materials d’atenció farmacèutica (guies clíniques, infografies per a farmacèutics, díptics per a pacients, webinars...) relacionats amb Nodofarma Assistencial.
 • Elaboració d’activitats formatives relacionades amb Nodofarma Assistencial.
 • Visites in situ a les farmàcies adherides a Nodofarma Assistencial.
 • Reunions periòdiques amb el grup de treball del Servei d’Indicació Farmacèutica i del Servei d’Adherència Terapèutica amb el Consell General de Col·legis de Farmacèutics.
 • Gestió de l’activitat formativa HazFarma.
 • Promoció de campanyes d’educació sanitària elaborades pel Consell General.
 • Participació en l’elaboració d’articles per la revista col·legial Món Apotecari.