COFIB

Informació de Protecció de Dades RGPD

TRACTAMENT DE COL·LEGIATS

D’acord amb els articles 13 i 14 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), us facilitam la informació següent:

RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http:www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: Al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears tractam les dades de caràcter personal que ens facilitau per a la gestió d'activitats pròpies del Col·legi Professional, per al compliment de les funcions legalment establertes, per al control de les obligacions legals del col·legiat, per als pagament de les quotes col·legials, per a la prestació de serveis que ajudin els col·legiats a l'exercici de la seva professió, i per facilitar-vos informació de les finalitats i serveis relacionats amb el Col·legi Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre en mantingueu expressament el consentiment i no en sol·liciteu la supressió, durant un termini de 5 anys des de la vostra baixa com a col·legiat o des del darrer pagament que hagueu fet de la quota de col·legiat. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment i el compliment de les finalitats<A[finalitats|finals]> i obligacions pròpies del Col·legi Professional, de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. S’ha d’aplicar la Llei de serveis de societat de la informació, 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que us sol·licitam sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la vostra condició de col·legiat. Hi ha l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podreu col·legiar-vos. Hi ha l’obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-vos informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats se cedeixen a la mútua d’accidents, a les entitats asseguradores, i al Consell General del Col·legi Professional. No hi ha previsió de transferència de dades a països tercers. No es prenen decisions d'adequació, de garanties, de normes corporatives vinculants o de situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

TRACTAMENT DE COL·LEGIATS

D’acord amb els articles 13 i 14 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), us facilitam la informació següent: RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http:www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: Al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears tractam la informació que ens facilitau per a la gestió de la borsa de treball. Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de 15 dies.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment. S’ha d’aplicar la Llei de serveis de societat de la informació, 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que us sol·licitam sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la vostra condició de col·legiat. És obligatori facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podreu formar part de la borsa de treball.

DESTINATARIS: No hi ha cessió de de dades tercers. Únicament poden accedir a les vostres dades els usuaris col·legiats que accedeixen a la borsa de treball del web.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició?.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

TRACTAMENT DE COMPTABILITAT

De conformitat amb els articles 13 i 14 del RGPD, se us facilita la informació següent:

RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http:www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.: http://wwwprotecmir.com / adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: A COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LES ILLES BALEARS tractam la informació que ens facilitau a fi de complir les obligacions comptables i fiscals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui la relació comercial i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra que hàgiu fet. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’obligació d’emetre factures, de conformitat amb el Codi de comerç, la Llei general tributària, la Llei de l’impost sobre societats i la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal; si no es faciliten, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició?.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

TRACTAMENT DE PROVEÏDORS

De conformitat amb els articles 13 i 14 del RGPD, se us facilita la informació següent: RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http:www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: A COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LES ILLES BALEARS tractam la informació que ens facilitau per poder fer comandes i facturar els serveis. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui la relació comercial i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació efectuada. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’obligació d’emetre factures, de conformitat amb el Codi de comerç, la Llei general tributària, la Llei de l’impost sobre societats i la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal; si no es faciliten, no es pot contractar el servei o producte.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició?.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

TRACTAMENT D’EMPLEATS

De conformitat amb els articles 13 i 14 del RGPD, se us facilita la informació següent: RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http:www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: A COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LES ILLES BALEARS tractam la informació que ens facilitau a fi de gestionar la relació laboral entitat-empleat. Tractam les dades de caràcter personal amb la finalitat d’elaborar contractes, nòmines i assegurances socials (TC1 i TC2), complir les obligacions laborals i pagar les nòmines. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui la relació laboral i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de l’extinció de la relació laboral entre ambdues parts. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de les obligacions legals recollides en l’Estatut dels treballadors, la Llei general de la Seguretat Social, la Llei de prevenció de riscos laborals i altra normativa laboral vigent. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal; si no les facilitau, no podem contractar-vos.

DESTINATARIS: Se cediran les vostres dades a la Tresoreria de la Seguretat Social, l’Agència Tributària, el SEPE i l’Administració pública competent, a l’empresa de prevenció de riscos laborals, la mútua d’accidents, els bancs i la gestoria i/o assessoria. I a les empreses contractistes en els supòsits de subcontractes. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició?.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

TRACTAMENT D’USUARIS WEB

De conformitat amb els articles 13 i 14 del RGPD, se us facilita la informació següent: RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http:www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: A COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LES ILLES BALEARS tractam la informació que ens facilitau a fi de prestar els serveis i/o vendre els productes que hàgiu contractat a través del nostre web i gestionar la tramesa d’informació i prospecció comercials. A fi de poder-vos oferir serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial, a partir de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades partint del perfil esmentat. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui la relació comercial i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra que hàgiu fet. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament de l’activitat. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei, de conformitat amb el Codi de comerç i el Codi civil. És aplicable la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, concretament els articles 20 i 21, per a la tramesa d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal; si no es faciliten, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar la tramesa d’informació comercial.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició?.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

TRACTAMENT DE NEWSLETTER / MAILING

De conformitat amb els articles 13 i 14 del RGPD, se us facilita la informació següent:

RESPONSABLE: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears; NIF/CIF: Q0766003H; Adreça: Volta de la Mercè, 4; CP: 07002 Palma; Telèfon: 971228888; Adreça electrònica: cofib@cofib.es; Contacte del delegat de protecció de dades: http://www.protecmir.com / Adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: A COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LES ILLES BALEARS tractam la informació que ens facilitau a fi d’enviar-vos ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa, gestionar la tramesa d’informació i prospecció comercials. A més, tractam la informació dels nostres clients que han contractat els nostres productes i serveis a fi d’enviar-los ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa. A fi de poder-vos oferir els nostres productes i serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial a partir de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades partint del perfil esmentat. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre mantingueu el consentiment exprés i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra que hàgiu fet. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament de l’activitat. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte mitjançant la contractació del producte i/o servei, de conformitat amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, concretament els articles 20 i 21. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per gestionar la tramesa d’informació publicitària i prospecció comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal / No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir accés a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació? de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió? quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació? del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat oposició?.

Quan sigui tècnicament possible, la persona interessada podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. També tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Procedència de les dades de caràcter personal: l’interessat mateix.

Cookies

Les cookies són uns arxius de text que s'allotgen en el terminal de l'usuari visitant amb certa informació de la visita a la pàgina.

Per obtenir més informació en relació a les cookies, pot consultar l'entrada a la Viquipèdia sobre les galetes.

Bloqueig i eliminació de cookies

Els navegadors disposen de diverses opcions de configuració en relació a les cookies, que permeten ajustar diversos nivells de privacitat, de manera que es poden denegar totes les galetes que enviï un lloc web o eliminar totes les galetes que es puguin haver guardat. Per modificar aquests paràmetres pot consultar la documentació dels mateixos que es relaciona a continuació:

Cookies del lloc web

El lloc web utilitza les següents cookies:

Cookie Tipus Temporalitat Duració Titularitat Finalitat
ASP.NET_SessionId Tècnica Temporal Sesión Pròpia Aquesta cookie s'estableix automàticament quan un usuari es connecta a una aplicació ASP.NET. La galeta expira quan es tanca la finestra de navegador. Aquesta galeta proporciona un mecanisme per mantenir informació persistent entre pàgines web ASP.NET.
idioma Tècnica Permanent 1 any Pròpia Aquesta cookie s'estableix a l'seleccionar l'idioma fent clic sobre les banderes que el representen. Permet accedir directament a la versió desitjada de l'web en posteriors visites.
cookies-consent Tècnica Permanent 1 any Pròpia Aquesta galeta s'estableix a l'acceptar l'avís de la política de cookies. Evita mostrar el missatge a cada pàgina des de la seva acceptació.